Doreen Laroya

Brave Spirit

74.75

Description

     “Iniiwasan mo ako!” asik ni Neala.
     “Alam mo naman pala, bakit pumasok ka pa dito sa silid ko?” Alam ni Cayden na masyado siyang malupit sa dalaga, ngunit kailangan niya iyong gawin.
     “Gusto kong malaman kung bakit.” Bahagyang nanginig ang boses nito.
     Pilit niyang inignora ang nakita niyang sakit na bumalatay sa mukha ng babae at ngumisi. “Dahil ayaw ko na sa ’yo. Nakuha ko na’ng gusto ko sa ’yo. Bakit pa kita pagtitiyagaan?”
     Sumugat sa puso niya ang nasasaktang anyo ni Neala, pero mas mabuti na iyon. Hindi na siya ang dating Cayden na minahal nito. Hindi na bagay sa isang tulad niya ang ganoong pag-ibig.
     Dahil isa siyang Zuveris, a horrible creature of death and destruction.

Read Prologue-Chapter Five

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

273 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.