Darla Domingo

Love Kita, Sir

39.75

Description

     “Why does this feels like goodbye?” tanong niya nang ihatid siya ng binata sa tapat ng pinto niya.
     “Shh…” saway ni Jax. “No goodbyes, Alyssa.”
     “No promises, either,” hindi niya napigilang isatinig.
     Malamlam ang mga matang tinitigan siya nito. “I am sorry, Alyssa. I know I am selfish. I am unfair. I cannot even promise things will be all right. But I want you to know how special you are to me. I’ll always have you here.” Dinala nito ang mga kamay nila sa dibdib nito, sa tapat ng puso. Ramdam niya ang pintig niyon. It may be beating for her, but she knew he would not go after his heart.
     Mas maagang matanggap iyon ni Alyssa, mas mabuti. Dahil kahit pa batid niyang mahal din siya ni Jax, hindi niya ito pipiliting siya ang piliin….

Read Preview

Additional information

Author

Darla Domingo

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.