Chelsea Enriquez

Cheat Not My Heart

39.75 31.80

Description

     Sa matamis-pa-sa-asukal na pagkakangiti ni Frances nang pumayag ito sa plano ng abuelo nitong mag-stay ito sa bahay niya habang nagtuturuan sila tungkol sa kompanya, nahulaan na ni Jace ang totoo. He saw through her, the angel-looking lady was up to something.
     Kailangan niyang itrato ang dalaga na parang isang business transaction, or else, he might end up in a mental hospital. Alam niyang may niluluto si Frances at hinding-hindi siya nito makukuha sa ngiti.
     But if she’s willing give him more, well, that’s another story. Napangiti si Jace sa naisip… and he felt his body reacted to the carnal thoughts….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Chelsea Enriquez

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.