Angela Alfonso

Fighting With Destiny

39.75

Description

     “I’d bet you’re starting to miss your daily dose of lovemaking,” uyam ni Carlos.
     “You’re right,” kunwa’y sang-ayon ni Lauren. “And much as I would like to make love with you, hindi mo naman kakayanin, di ba?” He was incapable—for now.
     “Hindi ko rin gugustuhin kahit na kaya ko. You’re not my type,” tahasang sagot nito.
     Dinaan niya sa pagtawa ang kirot na naramdaman.
     “Too bad, I really like you. But don’t worry, hindi kita pipilitin. I can satisfy myself elsewhere.”
     She was looking elsewhere, kaya hindi niya nakita ang pagdilim ng anyo ni Carlos o ang pagtiim ng mga labi nito.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Angela Alfonso

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.