Jade Anne Franco

Forbidden Nights

39.75

Description

     “No, stop thinking…” bigla ay saway sa kanya ni Alvaro. Nasa harapan na sila ng isang malaking pinto at malamang ay napansin ng lalaki ang kalituhan sa kanyang mukha.
     Bahagyang umatras si Isabella. “Mali ito. Mapapatunayan ng mga taong tama ang sinasabi nila kapag may nangyari sa atin. Ni hindi natin lubusang kilala ang isa’t isa.”
     Marahas itong umiling. “I don’t think I need to know you more to know that I want you, Isabella. But if you don’t feel the same, I’ll let you go. Just don’t tell me that you’re backing out because you’re scared of what other people might say…”
     Of course, she wanted him.
     Nagpakawala siya ng malalim na hininga bago matapang na humakbang palapit dito.

Read Chapter One

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

96 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.