Kristina Raphaela

My Brother’s Bride

39.75 31.80

Description

     “Bakit ba nandito ka ngayon, ha? Manggugulo ka na naman ng buhay nang may buhay?” asik ni Yanna kay Mikael.
     “Nagugulo ko ba buhay mo?”
     “Yes, you do! Hindi pa ba obvious?”
     “Are we talking about the kiss here?” Ngumisi ito.
     “Shut up!” Luminga siya upang siguruhing walang nakarinig sa sinabi nito.
     “I’m back for good, Yanna,” anitong pinagmasdan pa ang paligid. “Panahon na siguro para bawiin ko ang talagang sa akin.”
     “You mean ang haciendang ito?”
     “Yes.” Mataman siya nitong tiningnan. “At ikaw.”
     “Oh, stop it, Mikael!” singhal niya. “I am to be married to your brother, for crying out loud!”
     “Well, you didn’t kiss me back like you are to be married to my brother,” mariin nitong sagot.

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Kristina Raphaela

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.