Carolyn Weber

Pabili Ng Isang Halik

39.75 31.80

Description

     Marahil ay tama ang kaibigan niya; maybe she needs a fling. Sigurado ang mga hakbang ni Miranda patungo sa lalaking nakakuha ng kanyang atensyon.
     “Gusto kong bumili ng halik,” walang ngiting sabi niya. Naningkit ang mga mata ng estranghero. “I want a kiss from you. Puwede na ba ang sanlibo?” Ipinakita niya rito ang hawak na peso bill.
     Hindi niya inaasahan ang galit na dumaan sa mukha ng lalaki. Parang bakal ang mga braso nito na yumakap sa kanya. Sapilitan nitong ibinuka ang bibig niya at kinuyumos iyon ng halik, na para bang napakalaking kasalanan ng ginawa niya rito. Saka siya nito binitiwan.
     Nabigla siya nang may dukutin ito sa wallet. “Name your price,” anito, iniaabot sa kanya ang credit card. “Sky’s the limit. But I want more than a kiss.”

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Carolyn Weber

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.