Mitch Francisco

He Loves Me, He Loves Me Not

39.75

Description

      “Ano ’yun?” tanong ni Raiden.
      “Alam na ni Papa kung nasaan ako,” napabuntong-hiningang sagot ni Sarita. “Kailangan kong makahanap ng lalaking mapapakasalan nang sa gan’un, wala nang dahilan para bumalik ako ng Japan.”
      “Wala na bang ibang options maliban diyan sa binabalak mo?” Halatang nag-aalala rin ang lalaki para sa kanya.
      “There is.” Tinitigan niya ito sa mga mata. “Marry me.”
      Natigilan ang kausap. Sagrado sa pamilya ni Raiden ang kasal, at hindi magpapakasal ang binata kung di pag-ibig ang dahilan. Sa malas, parang hindi pa siya nito mahal….

Read Preview

Additional information

Author

Mitch Francisco

Page count

148 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.