Angie Montalban

Innocent Temptress

39.75

Description

     “Napakaganda mo para hindi malaman na naaakit sa iyo ang mga lalaki,” sarkastikong pahayag ni Alfon.
     “Bakit, naaakit na ba kita?” balik ni Bettina.
     “For God’s sake, leave me out of it! Huwag mo akong isama sa laro mo, okay?” iritadong tugon nito.
     “Why? Do I bother you?” Hindi ito sumagot. “Kung ano man ang iniisip mo tungkol sa akin, nagkakamali ka. I am only here to do my work.”
     At iyon dapat ang ginawa niya. She had no business falling for Alfon. Dahil kahit pa may katugon ang damdaming iyon, she would always be his second priority….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Angie Montalban

Page count

143 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.