Sefah Mil

Villa Pygmalion

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     “I’ll give you five hundred thousand pesos, lubayan mo lang si Andrew,” ani Joaquin.
     Tumaas ang boses ni Adelia. “Okay ka lang? Bakit mo naman ako aalukin ng ganyan? Hello! Wala kaming relasyon! Porque ba close, ibig sabihin kami na? Napakamalisyoso mo,” palatak nito. “Isa pa, kung nagkataon mang kami ng kapatid mo, hindi ako cheap na sa five hundred thousand lang ay ipagpapalit ko na ang lalaking gusto ko. Baka kung bibigyan mo ako ng house and lot sa Forbes Park, o kaya isang negosyo ng pamilya n’yo, puwede pa.”
     Nagkuyom ang mga kamay ni Joaquin; nangangati siyang baliin ang sungay ng dalaga. Hindi na siya natutuwa. Hahalikan talaga niya ang Adelia na ito, oras na may ginawa na namang kabalbalan sa villa….

Read Preview

Additional information

Author

Sefah Mil

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.