Sachi Bliss

Be My Home

39.75

Description

Three Wishes (Book 1 of 3)

     Nagulat si Patrice nang bigla siyang hinalikan ni Runako. The sensations were giddying. His kisses were making her brain foggy, and much as she didn’t want to, she pulled away from the kiss.
     “Run…” singhap niya, “n-not here…” Shit, ano ba iyong sinabi niya? Puwede pa nilang ituloy, pero huwag dito?
     Para namang biglang nagising ang binata. “Damn! That was a mistake,” deklara nito.
     Napakurap siya. That felt so good; ano’ng pinagsasabi nitong mistake?
     Napabuntong-hiningang umiling si Run. “It shouldn’t happen again, Patrice. Make sure it doesn’t happen again,” tila pinal na sabi ng lalaki bago siya iniwan.
     She felt insulted. She was no expert at kissing, but she was sure he wanted that kiss!
     Ano ba ang problema ng ipokritong iyon?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

104 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.