Satine Ortega

My Sexiest Mistake

74.75

Description

     “Hindi mo ako pag-aari,” mariing saad niya nang magsimulang umarte si Jet na possessive sa kanya.
     “Oh, you are mine, Jennifer.” Seryoso ang mukhang hinarap siya ng binata. “I think I’ve already made that clear the last time we made love. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang mga ginawa natin noong isang—”
     “No!” she cried defensively
     Naiinis talaga si Jenny sa sarili dahil nagpadala siya muli sa damdamin niya para sa lalaking ito nang gabing iyon. Pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na iyon. Ang tanging maaari niyang gawin ay umiwas na maulit pa iyon.
     She wouldn’t dare trust herself to be alone with him again. Not now. Not ever.

Read Chapter One

Additional information

Author

Satine Ortega

Page count

243 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.