Dior Madrigal

The Playboy And His First Love

39.75

Description

Palikeros (Book 4 of 4)

     “Sabihin mo, ano’ng p’wede kong gawin para tulungan kang mapatawad ako?” mahinahong tanong ni Alyssa kay Ashton.
     “You want me to forgive you?” For some reason, nakaramdam siya ng kaba sa tono ng boses at sa matiim na titig sa kanya ng lalaki. “Fine. Sleep with me.”
     Nanlaki ang mga mata ng dalaga at napaawang ang mga labi niya. “What the hell!” Matalim niya itong tinitigan. “Sleeping with you won’t solve anything—”
     Nakakaloko itong ngumiti. “Can’t do it? I thought so. Sa susunod, ‘wag kang magtatanong kapag di mo kayang tanggapin ang lahat ng posibleng sagot. Walang magbabago, I will always hate you.”
     Masakit ang tama ng mga salita ni Ashton, pero alam niyang makatuwiran lang iyon. She had hurt him then; ngayon gumaganti ito….

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

119 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.