Jasmine Han

The Runaway Bride

74.75

Description

     “I’ll behave, Jake. I’ll be a proper wife to you. Gusto ko lang mapasaya si Lolo habang nabubuhay pa siya,” hiling ni Chelsea.
     Ngumisi ang lalaki. “Very well. But it’s going to be on my terms. Gagawin mo lahat ng responsibilidad ng asawa ng isang presidente ng kompanya. At home, you have to take care of everything I need and that includes warming my bed at night.”
     She flinched. Ang pangit niyon sa pandinig niya. Pero kung iyon ang kailangan niyang bayaran sa ginawa niyang pang-iiwan dito five years ago, dapat niya iyong gawin.
     “Is that okay with you?” hamon nito.
     “Yes,” mahinang sagot niya matapos mapalunok.
     “Then, come here and kiss me,” utos nito sa mababang boses.
     Napapikit si Chelsea. Pagkuwan ay nanginginig ang mga tuhod na nilapitan ang lalaki.

Read Prologue & Chapter One

Additional information

Author

Jasmine Han

Page count

268 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.