Rebecca Rosal

Against All Odds

39.75

Description

     “I know of a way to stop them, pero ewan ko kung papayag ka,” tukoy ni Darell sa kanyang ina at sa ama nito na kasalukuyang may affair. He took a deep breath. “Marry me.”
     Akala ni Sara ay nalagutan na siya ng hininga sa labis na gulat. “Hindi ko alam kung kaya kong magsakripisyo ng gan’un para….”
     He grinned. “Pa’no kung sabihin kong hindi lang ’yun ang dahilan kaya gusto kitang pakasalan?”
     Nalilitong napatingala siya rito. “What?”
     Lumapit ito sa kanya. Nabigla sa intensity ng titig nito, napaatras siya ngunit inipit siya ni Darell sa pagitan ng pinto at ng katawan nito. “I won’t tell you… but I’ll show you.”
     His lips possessed hers before she could make sense of what he said….

Read Chapter One

Additional information

Author

Rebecca Rosal

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.