Rebecca Rosal

A Secret To Keep

39.75

Description

     “Something wrong?” untag ni Zion. Nilunok ni Adette ang bara sa kanyang lalamunan.“It’s about May—”
     “Shh.” Ipinatong nito ang isang daliri sa mga labi niya. “Let’s not talk about her. Let’s talk about us instead.”
     “P-pero—”
     “I told you I am through with her. Ikaw na ang mahal ko ngayon. Don’t you feel that?”
     She could feel how much he cared for her at hindi niya dapat ito pinagdududahan. Unable to contain happiness in her heart, inabot niya ang mga labi nito.
     Kasabay ng maiinit na halik, pinalis niya sa isip ang sekreto niya ukol sa ex-girlfriend nito at ang takot na iwan siya ni Zion kapag nalaman nito ang tungkol doon.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Rebecca Rosal

Page count

136 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.