Satine Ortega

Bayarang Puso

39.75

Description

     “Gusto kong kunin ang serbisyo mo sa loob ng isang buwan,” malamig na deklara ni Nick. “Gawin na nating dalawa o tatlo kung hindi pa ako nagsasawa sa ’yo.”
     “Take your itch somewhere, Nick. Maraming babae ang gagawa ng gusto mo nang walang kapalit,” tiim-bagang na sagot ni Anna.
     “You don’t understand.” Umiling ito. “Ikaw ang gusto ko. Kaya samantalahin mo na habang nababaliw pa ako sa ’yo.”
     Naningkit ang mga mata niya. “You are a monster. Katawan ko lang pala ang gusto mo!”
     “Pera ko lang rin naman ang gusto mo so we’re even.”
     Mas simple nga siguro kung tama ang binata sa sinabi nitong iyon. Pero dahil ni hindi sumagi sa isip ni Anna ang pera noong una siya nitong inangkin, it made everything a lot more complicated….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Satine Ortega

Page count

150 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.