Kriss Dela Roca

Deeply In Love

39.75

Description

     Nuknukan man ng guwapo, pero alam ni Misha na malaking gulo lang ang dala ni August Santander sa buhay niya. Wala itong ginawa noon kundi ang asarin siya at ipaalala sa kanya na anak lamang siya sa labas.
     “Hello, Misha,” matamis ang ngiting bati nito. “Good to see you after all these years.”
     “I’m sorry, Sir, but do I know you?” kaila niya.
     Tinitigan siya nito bago muling nagsalita. “I’m sorry if I’m being rude, but to refresh your memory…” Bago pa man niya nahulaan ang gagawin ng binata ay nakalapit na ito sa kanya, nahapit ang baywang niya at magkahinang na ang kanilang mga labi.
     Hindi puwede ito! Naloko na, mukhang nahuhumaling na naman siya kay August….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Kriss Dela Roca

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.