Marianna Ruiz

Miss 25th

42.75

Description

     “Why don’t we share this bed?” suhestyon ni Rich.
     “No way!” kahit hilo sa antok ay mariing tanggi ni Lauren.
     “Why worry? Di ba hindi mo tipo ang mga kagaya kong tamad, di matalino at di kaguwapuhan…” ulit nito sa minsang sinabi niya. “Alam mo, hindi maganda ang nagsasalita nang patapos. You may find yourself begging to be my twenty-fifth…”
     His guts sent her fuming with anger.
     “Wow, ha? ’Yan na ba ang dami ng babaeng nanikluhod sa ’yo? Well, kahit umabot pa ng ninetynine ang bilang ng mga magpapakatanga sa ’yo, hindi mapapasali sa listahan na ’yan ang pangalan ko,” sumpa ng dalaga.
     Napangisi si Rich, parang hindi naniniwala sa tinuran niya.
     Aba’t hinahamon talaga siya ng walanghiya!

Read Chapter One-Chapter Five

Additional information

Author

Marianna Ruiz

Page count

191 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.