Dior Madrigal

Seducing The Heiress

74.75

Description

     “Marrying me is the best way out of all your money problems, Laura,” confident na sabi ni Brent Julian Gomez. “Hindi mo kailangang magtrabaho, mapapagamot mo ang mama mo at mababayaran ninyo ang utang n’yo. You can even finish your studies. You can finally get out of your pathetic life, matutulungan mo pa akong makuha ang mana ko.”
     Naiintindihan niya ang sitwasyon nito. Imbis kasi na si Brent, siya ang piniling pamanahan ng ama ng binata. Gayunpaman, nainsulto siya sa panghahamak ng kaharap. “I’m sorry about your inheritance, but I’m going home.”
     Hinagip nito ang braso niya bago pa siya makalayo.
     “Magpakatotoo ka, Laura. I can give you a better life.” Sarkastikong ngumiti ito. “Hindi lang material na bagay ang kaya kong ibigay sa ’yo, I can give you physical pleasures as well.”
     Wala siyang alinlangan sa huling bagay na iyon. Kanina lang, napatunayan ni Brent na kaya nitong ipalimot sa kanya ang lahat sa pamamagitan lamang ng mga halik. But still, hindi siya martir para magpamanipula nang gayon sa binata….

Read Prologue

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

217 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.