Kylie Montiel

Taking Chances

39.75

Description

     “Ang gusto ko lang sabihin, that kiss sort of proved something. And maybe it’s worth giving this one-month trial affair a try.”
     Gustong paypayan ni Vicki ang sarili. Hindi niya inaasahang si Ivan pa mismo ang magsasabi niyon. “But I am not your type, right?” untag niya.
     “At hindi mo rin ako type.” He grinned. “There’s always a first time, Vicki.”
     Huminga siya nang malalim. “Siguruhin mo lang na hindi mo ako pinagtitripan.”
     Nangunot ang noo ng lalaki. “Bakit ko gagawin iyon? I am too busy for games. I date a lot before, but I never played around.”

     Yeah, right.
     “Don’t think of it as a trial affair, or you’ll miss the fun. Tayo na, period. Huwag muna tayong ma-conscious sa life span nito. Let’s just enjoy, all right?” pagkumbinsi pa ni Ivan.
     Tumango si Vicki. Saka na lang niya iisipin ang consequences ng desisyon niya. “Fine, let’s give this trial affair a chance.”

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Kylie Montiel

Page count

109 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.