Carolyn Weber

Temporary Wife

39.75

Description

     “Nagbago na ang isip ko. Hindi na si Sari ang gusto kong pakasalan,” tukoy ni Marc sa pinsan niyang taksil.
     “Mabuti naman natauhan ka na.” Parang nabunutan si Rio ng malaking tinik sa dibdib.
     “Tayo na lang ang magpapakasal.”
     Namilog ang mga mata niya. “Ang sinabi ko natauhan, hindi nasiraan!”
     Natawa ang lalaki. “Ano’ng nakakagulat sa sinabi ko? Bakit?
     Nakukulangan ka pa sa ’kin? You could do worse,” tuya nito.
     “I can do better,” pagmamalaki niya, bagaman sa sarili ay alam na hindi iyon totoo.
     Marc Verdadero is every woman’s best choice for a husband. Pero ang nasaktan nitong ego lamang ang dahilan kaya siya nito inaalok ng kasal. Hindi niya iyon dapat ikatuwa….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Carolyn Weber

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.